เทศนา/SERMONS

เทศนาประจำวันที่ 23 มีนาคม 2014

Posted on


download (1)r-p

ผู้เทศนา            ศจ.ดร.ธีระ  เจนพิริยประยูร                                               23 มีนาคม 2014

หัวข้อเรื่อง         ขึ้นอยู่ที่ใจ

ข้อพระธรรม      มัทธิว 13:1-9; 18-23

บทนำ

พระวจนะของพระเจ้าสามารถเป็นมหาพรได้อย่างแน่นอน แต่จะเป็นได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับลักษณะของใจ พระเยซูได้ทรงกล่าวคำอุปมาเกี่ยวกับการหว่านเมล็ดพืช โดยทรงกล่าวถึงดินหรือใจ 4 ชนิด ที่ตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้า แต่จะย่อลงเหลือ 2 ชนิด

 

หนึ่ง ใจที่ปิด - อุปสรรคต่อพระวจนะ(3-5; 18-22)

ก.      ไม่ตั้งใจ – ไม่มีความตั้งใจที่จะรับพระวจนะ(4, 18)

ข.      ไม่ใส่ใจ – ไม่มีความเอาใจใส่ที่จะเข้าใจมากขึ้น(5,6, 20,21)

ค.      ไม่จริงใจ – ไม่มีความจริงใจที่จะปฏิบัติตามพระวจนะ(6,22)

 

สอง ใจที่เปิด - อุปกรณ์ของพระวจนะ(8,23; ลูกา 8:15)

ก.      เข้าใจ(23) – เข้าใจพระวจนะที่ได้รับ

ข.    ฝังใจ(ลูกา 8:15 ก) – จดจำพระวจนะที่ได้รับ

ค.    เทใจ (ลูกา 8:15 ข) – เพียรพยายามปฏิบัติตาม

 

สรุป

พระวจนะจะเป็นมหาพรแน่ หากเราเปิดใจกว้างขวางที่จะรับและปฏิบัติตามทุกประการ ให้เราตั้งเป้าที่จะให้พระวจนะเป็นมหาพร คือเกิดผล 100 เท่า มันขึ้นอยู่ที่ใจ พี่น้องมีใจแบบไหน

ถ้าท่านใดส่นใจ DVD เชิญติดต่อสำนักงานคริสตจักร

เทศนาประจำวันที่ 16 มีนาคม 2014

Posted on


download (1)r-p

คำเทศนา        อ.คริส บราวน์                                16  มีนาคม  2014

หัวข้อ            “วิธีที่จะรักพระวจนะ”

พระธรรม        2 ทิโมธี 3:16-17

คำนำ            

          มี 3 สิ่งที่จะช่วยเราให้เติบโตในการดำเนินชีวิตคริสเตียนคือการอธิษฐาน การอุทิศตัว ต่อคริสตจักรและการอ่านพระวจนะ

เราสามารถรักพระวจนะของพระเจ้าได้ เพราะเหตุผลอย่างน้อย 2 ประการ

หนึ่ง    เพราะพระวจนะเป็นอาหารสำหรับจิตวิญญาณ (ฉธบ.8:3, ยรม.15:16)

ก. น้ำนม (1ปต.2:1-3)

ข. เนื้อ (ฮบ.5:12-14)

ค. น้ำผึ้ง (สดด.119:102-102)

 

สอง     เพราะพระวจนะเป็นดาบ (ฮบ.4:12, อฟ.6:17)

สรุป    อาหารฝ่ายวิญญาณเป็นพรต่อเราและช่วยเราให้เติบโตขึ้น ส่วนดาบเป็นอาวุธที่จะ ช่วยเราในการรบกับศัตรู

ถ้าท่านใดส่นใจ DVD เชิญติดต่อสำนักงานคริสตจักร

เทศนาประจำวันที่ 9 มีนาคม 2014

Posted on Updated on


download (1)r-p


download (1)r-p

 คำเทศนา         อ.สมศักดิ์             9  มีนาคม  2014

ถ้าท่านใดส่นใจ DVD เชิญติดต่อสำนักงานคริสตจักร

เทศนาประจำวันที่ 2 มีนาคม 2014

Posted on Updated on


download (1)r-p

 คำเทศนา        ศจ.จักรพันธ์  ชูเกียรติวงศ์กุล             2  มีนาคม  2014

หัวข้อ            “รากฐานของการนมัสการ”

พระธรรม        มัทธิว 8:1-4

บทนำ           

การนมัสการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยอยู่ที่รากฐาน รากฐานคือหัวใจไม่ใช่รูปแบบ เราจะนมัสการรูปแบบไหนก็ได้ จะดัง จะเงียบ จะสงบ จะลิงโลด ไม่สำคัญ แต่ถ้ารากฐานของการนมัสการถูกต้อง พระเจ้าทรงพอพระทัยแน่

จากชีวิตของชายโรคเรื้อนในพระธรรมตอนนี้ เราเห็นรากฐานของการนมัสการอย่างน้อย 3 ประการ

หนึ่ง    นมัสการด้วยความเข้าใจ (1-2 ก.)

สอง     นมัสการด้วยใจยอมจำนน (2 ข.)

สาม    นมัสการจนเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (3-4) 

 

สรุป    หัวใจของการนมัสการอยู่ที่รากฐานไม่ใช่รูปแบบ รากฐานการนมัสการที่พระเจ้า ทรงพอพระทัย คือการนมัสการด้วยความเข้าใจ ด้วยใจยอมจำนน และนมัสการจนเห็น ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

ถ้าท่านใดส่นใจ DVD เชิญติดต่อสำนักงานคริสตจักร