เทศนาประจำวันที่ 22 มีนาคม 2015

ผู้เทศนา         ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล                           22 มีนาคม 2015

หัวข้อ           หน่วยกู้ชีพ”

พระธรรม       โยชูวา 2:1-5, 17-21

อ่านเพิ่มเติม

เทศนาประจำวันที่ 15 มีนาคม 2015

ผู้เทศนา                ศจ.เดชา  เจนพิริยประยูร                         15  มีนาคม 2015

หัวข้อ                   ขยายอาณาเขตในการประกาศ

พระธรรม              1 โครินธ์ 9:22-23

บทนำ    

ในปัจจุบันประชากรโลกมีประมาณ 7 พันกว่าล้านคนและในจำนวนนั้นมีคริสเตียนประมาณ 33% หรือประมาณ 2 พันกว่าล้านคนซึ่งเป็นจำนวนเปอร์เซ็นที่สูงที่สุด พระเยซูตรัสว่า “ข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลกเป็นพยานแก่มวลประชาชาติแล้วยุคนี้จะสิ้นสุด” มัทธิว 24:14 (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย) ก่อนที่พระเยซูเสด็จกลับมา พระองค์ประสงค์ให้เราขยายอาณาเขตในการประกาศจนกระทั่งข่าวประเสริฐจะไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก ฉะนั้นเราไม่ควรอิ่มตัวและไม่ควรอยู่กับที่ในเรื่องการประกาศ เราจะต้องขยายอาณาเขตให้กว้างขึ้น โดยการปฏิบัติ 3 อย่างต่อไปนี้

 

หนึ่ง       ยอมปรับสถานภาพชีวิต (22ก)

 

สอง        เรียนรู้วิธีการประกาศให้หลากหลาย (22ข)

 

สาม        มีใจทุ่มเทเพื่อข่าวประเสริฐ (23)

 

สรุป        การนำพระคริสต์ไปสู่มวลชนเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้เพราะเราทุกคนถูกแต่งตั้งให้เป็นทูตหรือเป็นตัวแทนของพระคริสต์ บทความในสู่จิบัตรผู้เขียนอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ให้เป็นตัวแทนพระองค์ที่สัตย์ซื่อในทุกๆ ด้านของชีวิต อาเมน” DCE ขอให้คำอธิษฐานนี้เป็นคำอธิษฐานของเราทุกวัน เพื่อเราจะสามารถขยายอาณาเขตในการประกาศเรื่องราวของพระคริสต์ ให้กว้างขึ้นเรื่อยๆ

ถ้าท่านใดส่นใจ DVD เชิญติดต่อสำนักงานคริสตจักร

เทศนาประจำวันที่ 8 มีนาคม 2015

ผู้เทศนา         ศจ.จักรพันธ์  ชูเกียรติวงศ์กุล                            8  มีนาคม  2015

หัวข้อ            สุดยอดของการทรงเลือก”

พระธรรม       ยอห์น 15:16

บทนำ

พระธรรมข้อนี้ เป็นสุดยอดของการทรงเลือก เราทุกคนถูกเลือกโดยพระเจ้า หากเราเข้าใจการทรงเลือกของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรา เราจะภาคภูมิใจ มั่นใจ และชื่นชมยินดีเป็นอย่างมาก ที่เราเป็นผู้หนึ่งที่ถูกเลือกโดยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

จากพระธรรมข้อนี้ เราเห็นเหตุผล 3 ประการ ที่ทำให้การทรงเลือกของพระเจ้า เป็นการทรงเลือกที่สุดยอดมากๆ สำหรับทุกคนที่ถูกเลือก

 

หนึ่ง    ถูกเลือกเพราะพระคุณ (16 ก.)

 

สอง     ถูกเลือกเพื่อให้เกิดผล (16ข.)

 

สาม    ถูกเลือกพร้อมด้วยพระสัญญา (16 ค.)

 

สรุป    เราเป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะเราถูกเลือกโดยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เราต้องดำเนินชีวิตให้สมกับฐานะที่เราได้รับการทรงเลือกแล้ว โดยการเกิดผลมากให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ถ้าท่านใดส่นใจ DVD เชิญติดต่อสำนักงานคริสตจักร

เทศนาประจำวันที่ 1 มีนาคม 2015

***เสียงจากกล้องนะครับ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ถ้าท่านใดส่นใจ DVD เชิญติดต่อสำนักงานคริสตจักร