เทศนา/SERMONS

เทศนาประจำวันที่ 9 มีนาคม 2014

Posted on Updated on


download (1)r-p


download (1)r-p

 คำเทศนา         อ.สมศักดิ์             9  มีนาคม  2014

ถ้าท่านใดส่นใจ DVD เชิญติดต่อสำนักงานคริสตจักร

เทศนาประจำวันที่ 2 มีนาคม 2014

Posted on Updated on


download (1)r-p

 คำเทศนา        ศจ.จักรพันธ์  ชูเกียรติวงศ์กุล             2  มีนาคม  2014

หัวข้อ            “รากฐานของการนมัสการ”

พระธรรม        มัทธิว 8:1-4

บทนำ           

การนมัสการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยอยู่ที่รากฐาน รากฐานคือหัวใจไม่ใช่รูปแบบ เราจะนมัสการรูปแบบไหนก็ได้ จะดัง จะเงียบ จะสงบ จะลิงโลด ไม่สำคัญ แต่ถ้ารากฐานของการนมัสการถูกต้อง พระเจ้าทรงพอพระทัยแน่

จากชีวิตของชายโรคเรื้อนในพระธรรมตอนนี้ เราเห็นรากฐานของการนมัสการอย่างน้อย 3 ประการ

หนึ่ง    นมัสการด้วยความเข้าใจ (1-2 ก.)

สอง     นมัสการด้วยใจยอมจำนน (2 ข.)

สาม    นมัสการจนเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (3-4) 

 

สรุป    หัวใจของการนมัสการอยู่ที่รากฐานไม่ใช่รูปแบบ รากฐานการนมัสการที่พระเจ้า ทรงพอพระทัย คือการนมัสการด้วยความเข้าใจ ด้วยใจยอมจำนน และนมัสการจนเห็น ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

ถ้าท่านใดส่นใจ DVD เชิญติดต่อสำนักงานคริสตจักร

เทศนาประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2014

Posted on Updated on


download (1)r-p

ผู้เทศนา            ศจ.ดร.ธีระ  เจนพิริยประยูร                                               23 กุมภาพันธ์ 2014

หัวข้อ                การนมัสการที่พระเจ้าพอพระทัย

พระธรรม           สดุดี 95:1-11

บทนำ

การนมัสการเป็นยุทธวิธีหนึ่งในการ “รับ” และ “เป็น” มหาพร ตามหัวข้อประจำปีของคริสตจักร แต่ไม่ใช่การนมัสการทุกครั้งหรือทุกแบบจะเป็นมหาพรได้ การนมัสการจะเป็นมหาพรได้เมื่อการนมัสการนั้นเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ในพระธรรมสดุดีบทนี้ เราเห็นลักษณะการนมัสการบางประการที่พระเจ้าพอพระทัย

หนึ่ง ด้วยอารมณ์ที่เหมาะสม(1,2,6)

ก.      ด้วยความชื่นชมยินดี(1)

ข.      ด้วยใจขอบพระคุณ(2)

ค.      ด้วยความยำเกรง(6)

สอง ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง(3-7)

ก.      ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า(3-6)

ข.      ความรักของพระเจ้า(7 ก)

สาม ด้วยชีวิตที่เชื่อฟัง(7 ข – 11)

ก.      คำเตือนให้เชื่อฟัง(7 ข, – 10)

ข.      โทษของการไม่เชื่อฟัง(11)

สรุป การนมัสการที่พระเจ้าพอพระทัย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราเองชอบ แต่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่พระเจ้าพอพระทัย  คืออารมณ์ ความเข้าใจ และชีวิต การนมัสการของพี่น้องมีองค์ประกอบเหล่านี้อยู่หรือไม่

ถ้าท่านใดส่นใจ DVD เชิญติดต่อสำนักงานคริสตจักร

เทศนาประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2014

Posted on


download (1)r-p

คำเทศนา        ศจ.จักรพันธ์  ชูเกียรติวงศ์กุล          16 กุมภาพันธ์ 2014

หัวข้อ              “ผู้ที่รักนมัสการ”

พระธรรม        สดุดี 84:1-12

คำนำ            

ปี 2014 เป็นปีแห่งมหาพร มียุทธวิธี 5 ประการ ที่จะนำเราไปสู่การรับและเป็นมหาพร ได้อย่างแท้จริง ทั้ง 5 ยุทธวิธีนี้ คือ คุณลักษณะชีวิตของสาวกที่เป็นมหาพร

วันนี้เราจะเริ่มต้นจากคุณลักษณะชีวิตประการแรกคือ “รักนมัสการ” จากพระธรรม ตอนนี้ เราเห็นผู้ที่รักนมัสการควรมีลักษณะอย่างน้อย 3 ประการ

หนึ่ง    มีความกระหายที่จะมานมัสการ (1-4)

ก. เพราะความงดงามของพระวิหาร (1-2)

ข. เพราะความสุขใจที่หน้าพระพักตร์ (3-4)

สอง     มีความกระตือรือร้นที่จะไปนมัสการ (5-9)

ก. ตั้งใจแน่วแน่ (5)

ข. ฟันฝ่าอุปสรรค (6-7)

ค. อธิษฐานวิงวอน (8-9)

สาม    มีความกระโดดโลดเต้นยินดีในการนมัสการ (10-12)

ก. เพราะเราเห็นคุณค่าพระเจ้าที่เรานมัสการ (10)

ข. เพราะเรามีพระเจ้าที่น่านมัสการ (11-12)

 

สรุป    ให้เราตั้งเป้าปีแห่งมหาพรประการแรกคือ รักนมัสการ โดยมานมัสการทุกอาทิตย์

ถ้าท่านใดส่นใจ DVD เชิญติดต่อสำนักงานคริสตจักร