เทศนาประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015

ผู้เทศนา             ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร                                               22 กุมภาพันธ์ 2015

หัวข้อเรื่อง       “ท่านผู้เป็นที่ทรงรักยิ่ง”

ข้อพระธรรม   ดาเนียล 6:1-10

อ่านเพิ่มเติม

เทศนาประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015

ผู้เทศนา         ศจ.จักรพันธ์  ชูเกียรติวงศ์กุล                    8  กุมภาพันธ์  2015

หัวข้อ            “รักที่เกิดผล”

พระธรรม       ยอห์น 15:12-17

อ่านเพิ่มเติม

เทศนาประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015

ผู้เทศนา             ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร                                               1 กุมภาพันธ์ 2015

หัวข้อเรื่อง         กลุ่มแคร์กับการเกิดผลมาก

ข้อพระธรรม      กิจการ 2:42-47

อ่านเพิ่มเติม

เทศนาประจำวันที่ 25 มกราคม 2015

ผู้เทศนา         ศจ.บารนาบัส มัม                                               25 มกราคม 2015

หัวข้อ           “การเผชิ­หน้ากับพระคริสต์ในความทุกข์ยาก”

พระธรรม       2 โครินธ์ 1:5, สดุดี 23:1, 5

อ่านเพิ่มเติม