อ.จุฑารัตน์ ชูเกียรติวงศ์กุล   ศินาฏ สุขมานพ
ศิษยาภิบาลพันธกิจเด็กและเยาวชน   ผู้ช่วยฝ่ายพันธกิจเด็ก (บางเวลา)
 
อ.อโนทัย เอมใจ   นภัส อิสระวรากุล
ผู้ช่วยฝ่ายพันธกิจประกาศ   หัวหน้าสำนักงาน
 
สุวพันธ์ เดโชวัฒนโรจน์   ชนินทร์พร โชติอนันต์วิทิต
เจ้าหน้าที่ธุรการ   เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
     
วินิจ ไชยสมบูรณ์    
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่    
© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church