ทีมศิษยาภิบาล

 
ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร    ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล
ศิษยาภิบาลกิตติมศักดิ์   ศิษยาภิบาลอาวุโส
 
ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร   อ.ขจร บุณยนิยม
รองศิษยาภิบาลอาวุโส   ศิษยาภิบาลส่วนตะวันออก
 
อ.ภาวิณี เชษฐ์ศุทธยางกูร   อ.วรรณี เชษฐ์ศุทธยางกูร
ศิษยาภิบาลส่วนเหนือ   ศิษยาภิบาลส่วนใต้
     
© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church