ผู้รับใช้ฝ่ายต่างๆ

 
อ.จุฑารัตน์ ชูเกียรติวงศ์กุล   ศินาฏ สุขมานพ
ศิษยาภิบาลพันธกิจเด็กและเยาวชน   ผู้ช่วยฝ่ายพันธกิจเด็ก (บางเวลา)
 
อ.อโนทัย เอมใจ   ชนินทร์พร โชติอนันต์วิทิต
ผู้ช่วยฝ่ายพันธกิจประกาศ   หัวหน้าสำนักงาน
   
สุวพันธ์ เดโชวัฒนโรจน์   ราเฮ็ล  แก้วประการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ   เจ้าหน้าที่ประสานงาน
     
วินิจ ไชยสมบูรณ์    ศิริศักดิ์ ศิริสุนทร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่    เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่
© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church