“คริสตชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์” 22 ต.ค.17

ผู้เทศนา ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล 22 ตุลาคม 2017
หัวข้อ “คริสตชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์”
พระธรรม สุภาษิต 8:15-16


คำนำ
คริสตชนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยเหตุผลอะไร
มีเหตุผลมากมายหลายประการวันนี้เราจะมาศึกษาจากพระคัมภีร์บางตอน
เรื่องท่าทีที่ถูกต้องที่คริสตชนควรมีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ อย่างน้อย 3 ประการ

หนึ่ง ต้องตระหนักว่าพระเจ้าทรงเจิมตั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ (สภษ.8:15-16)

สอง ต้องตอบสนองต่อการสูญเสียพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง (อสย.6:1)


สาม ต้องจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (สภษ.3:3-4)

สรุป “อย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้า จงผูกมันไว้ที่คอของเจ้า
จงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้า” (สภษ.3:3)

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church