ปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ถูกใจ (ตอนที่ 2) 15 ต.ค.17

ผู้เทศนา ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร 15 ตุลาคม 2017
หัวข้อ ปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ถูกใจ (ตอนที่ 2)
พระคำ โคโลสี 4:5, ยากอบ 3:17


บทนำ การปฏิบัติของสาวกแท้ควรเป็นการสร้างสะพานให้คนมารู้จักและเชื่อในพระเจ้า
ไม่ใช่เผาสะพานจนทำให้คนหันหลังและดูหมิ่นพระเจ้า สาวกแท้จะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ถูกใจ
ซึ่งประกอบด้วย
2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการ Remove หรือ “การทิ้ง” การปฏิบัติด้วยสติปัญญาแบบเนื้อหนัง โดยการทิ้งทั้งสาม
“ใจ” ส่วนขั้นตอนที่ 2 คือการ Replace หรือ “การแทน” ด้วยการปฏิบัติด้วยสติปัญญาจากเบื้องบน ได้แก่ 3 ส
ดังต่อไปนี้


หนึ่ง สนองโอกาส (โคโลสี 4:5)


สอง แสวงหาความบริสุทธิ์ (ยากอบ 3:17ก)


สาม สร้างอุปนิสัยใหม่ (ยากอบ 3:17ข) หลักการ Remove “การทิ้ง” และ Replace “การแทน” ไดแก่:
1. ความสงบสุข (รักสันติ)
2. การผ่อนหนักผ่อนเบา (เห็นหกเห็นใจ)
3. การยอมรับฟัง (ยอมเชื่อฟัง)
4. เต็มด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆ
5. ไม่ลำเอียง
6. ไม่หน้าซื่อใจคต (จริงใจ)
7. สร้างสันติ


สรุป เมื่อสาวกแท้ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ถูกใจ “เมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นการดีที่ท่านทำ
พวกเขาจะได้สรเสริญพระเจ้าพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” (มัทธิว 5:16)

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church