ปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ถูกใจ (ตอนที่ 1) 8 ต.ค.17

ผู้เทศนา ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร 8 ตุลาคม 2017
หัวข้อ ปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ถูกใจ (ตอนที่ 1)


พระธรรม โคโลสี 4:5
สาวกแท้จะต้องพัฒนาตัวเองให้อยู่ในโซนบัญชาการ (Command Zone) ของพระเจ้า
ไม่ใช่ในโซนประมาท (Careless Zone) หรือโซนสบาย (Comfort Zone) ของเรา ตั้งแต่ต้นปีได้เทศนาในซีรี่
การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจากพระธรรมหลายตอน แต่พระธรรมหลักที่เลือกใช้โคโลสี 4:2-6
หัวข้อที่ได้เทศน์ไปแล้วได้แก่:
1. พัฒนาตัวเองด้านการอ่านพระคำ โยบ 23:11-12
2. พัฒนาตัวเองด้านการอธิษฐาน โคโลสี 4:2-3ก
3. พัฒนาตัวเองด้านการประกาศ โคโลสี 4:3ข-4
วันนี้จะเน้นการพัฒนาตัวเองด้านการปฏิบัติต่อผู้อื่น ในหัวข้อ ให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ถูกใจ
(ตอนที่ 1) มีใจ 3 อย่างที่สาวกแท้ควรรีบ “ประหาร” หรือ “ทิ้ง”


หนึ่ง ใจขมขื่น (ยากอบ 14ก, 15)


สอง ใจริษยา (ยากอบ 14ข, 16)


สาม ใจหยิ่งยโส (ยากอบ 14ค, 16)


สรุป การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างถูกต้อง ควรเริ่มจากการ “ประหาร” หรือ “ทิ้ง” (Remove)
สติปัญญาแบบเนื้อหนังคือใจทั้ง 3 อย่าง ซึ่งเป็นขั้นตอนแรก
แต่สาวกแท้จำเป็นจะต้องทำขั้นตอนที่สองเพื่อให้สมบูรณ์ คือการ “สวม” หรือ “แทน” (Replace)
ด้วยสติปัญญาจากเบื้องบน ซึ่งจะเทศน์ต่ออาทิตย์หน้า

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church