เป็นเยาวชนของพระคริสต์ 24 ก.ย.17

ผู้เทศนา ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร 24 กันยายน 2017
หัวข้อ เป็นเยาวชนของพระคริสต์
พระคำ โรม 12:2
ถ้าท่านเป็นจำเลยที่ยืนอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษา ท่านมั่นใจไหมว่า
ท่านมีหลักฐานเพียงพอเพื่อพิสูจน์ว่าท่านเป็นคริสเตียน?
หรือผู้พิพากษาจะต้องยกฟ้องเนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอ?
การเป็นเยาวชนและคริสตชนของพระคริสต์ ชีวิตจะต้องอยู่ในโซนที่ผมเรียกว่า
Command Zone หรือ โซนบัญชาการของพระเจ้า เป็นโซนที่คริสเตียนตัดสินใจยอมจำนนต่อ 3
ป คือ ยอมเป็น ยอมไป และยอมปฏิบัติ ตามคำสั่งของพระเจ้า
การปัฏิบัติตามคำสอนของอ.เปาโล 3 ขั้นตอนต่อไปนี้
จะช่วยให้ทั้งเยาวชนและคริสตชนทุกคนเป็นสาวกของพระคริสต์อย่างแน่นอน


หนึ่ง ไม่ตามอย่างโลก (12ก) – Careless Zone (โซนประมาท)

สอง รับการเปลี่ยนแปลง (12ข) – Comfort Zone (โซนสบาย)

สาม อยู่ในน้ำพระทัย (12ค) – Command Zone (โซนบัญชาการ)

สรุป เมื่อเยาวชนและคริสตชนทุกคนตั้งเป้าที่จะอยู่ใน Command Zone หรือ
โซนบัญชาการของพระเจ้า ท่านจะ Fly High. Last Long. บินได้สูง บินได้ไกล
เป็นสาวกที่พระเจ้าใช้การอย่างเต็มที่และเทพระพรอย่างเต็มล้น

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church