“การปฏิรูปที่นำสู่ความเจริญรุ่งเรือง” 19 พ.ย.17

ผู้เทศนา ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข 19 พฤศจิกายน 2017
หัวข้อ “การปฏิรูปที่นำสู่ความเจริญรุ่งเรือง”
พระธรรม 2 พงศาวดาร 31:20-21
คำนำ

หนึ่ง รื้อฟื้นการนมัสการพระเจ้า (29:3)

สอง รื้อฟื้นงานรับใช้พระเจ้า (29:12)

สาม รื้อฟื้นพันธสัญญากลับมาหาพระเจ้า (30:1)

สี่ รื้อฟื้นการเชื่อฟังและทำตามพระบัญญัติพระเจ้า (31:3-4)

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church