สู่การเป็นสาวกแท้ที่สมดุลมากขึ้น 26 พ.ย.17

ผู้เทศนา ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร 26 พฤศจิกายน 2017
หัวข้อเรื่อง สู่การเป็นสาวกแท้ที่สมดุลมากขึ้น
ข้อพระธรรม ฟีลิปปี 3:10-14


บทนำ
เราได้ยินการเทศนาเกี่ยวกับการเป็นสาวกแท้ตลอดปีนี้ สิ่งที่ควรจะพัฒนาต่อไปคือ
การเป็นสาวกแท้ที่สมดุลมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากสิ่งที่อาจารย์เปาโลกล่าวเกี่ยวกับความปรารถนาสุดยอดในชีวิตของท่าน ทำให้เราเห็นยุทธวิธี 2 อย่าง
ที่จะช่วยเราให้สามารถพัฒนาการเป็นสาวกแท้อย่างสมดุลมากยิ่งขึ้นได้


หนึ่ง มีเป้าหมายที่ชัดเจน (10)
1. รู้จักพระคริสต์
2. รับฤทธิ์เดชของพระคริสต์
3. ร่วมทุกข์กับพระเยซู


สอง มีวิธีการไปถึงเป้าหมาย
1. มีใจถ่อม(12 ก, 13 ก)
2. ลืมสิ่งที่ผ่านมาเสีย(13 ก)
3. มุ่งสู่เป้าหมายด้วยความเพียร(13 ข, 14)


สรุป
ขอพระเจ้าทรงอวยพร และหนุนใจพี่น้องทุกคน ที่จะตั้งใจพัฒนาการเป็นสาวกแท้ทั้ง 3
ด้านนี้อย่างสมดุลและต่อเนื่อง จนกว่าเราจะไปพบพระองค์ หรือจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมารับเรา

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church