“ตอบแทนพระคุณพ่อ” 3 ธ.ค.17

ผู้เทศนา         ศจ.จักรพันธ์  ชูเกียรติวงศ์กุล                        3  ธันวาคม  2017         

หัวข้อ              “ตอบแทนพระคุณพ่อ”

พระธรรม        เอเฟซัส 6:1-3

คำนำ

            ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติที่เวียนมาทุกปี เราก็ควรใช้โอกาสนี้ มาระลึกถึงพระคุณของพ่อ และตระหนักว่าพระคุณนี้ต้องตอบแทน

            สำหรับคริสเตียนเรามีพ่อที่ต้องระลึกถึงและตอบแทนพระคุณ อย่างน้อย 2 ท่าน

 

หนึ่ง    พระคุณของพระบิดาในสวรรค์

            ก. เป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณ (ปฐก.2:7)

 

            ข. เป็นผู้ที่เราต้องตอบแทนพระคุณ

 

สอง     พระคุณของพ่อในโลกนี้

            ก. เป็นมากกว่าผู้ให้กำเนิดฝ่ายร่างกาย (ปฐก.1:28ก)

 

ข. เป็นผู้ที่ลูกต้องตอบแทนพระคุณ (อฟ.6:1-3)

 

สรุป    จงตอบแทนพระคุณพ่อ ก่อนที่จะไม่มีพ่อให้ตอบแทนพระคุณ

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church