“7 คุณลักษณ์ของสาวกของพระคริสต์ที่มีวุฒิภาวะ” 10 ธ.ค.17

ผู้เทศนา ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ 10 ธันวาคม 2017
หัวข้อ “7 คุณลักษณ์ของสาวกของพระคริสต์ที่มีวุฒิภาวะ”
พระธรรม โคโลสี 1:27-29
I Character (คุณลักษณะเด่น)
II Conviction (ความเชื่อที่มั่นคง)
III Comprehension (ความเข้าใจที่กระจ่าง)
IV Competence (ความสามารถทำได้ดี)
V Compassion (ความเมตตาสงสาร)
VI Commitment (ความทุ่มเทอุทิศตัว)
VII Consistency (ความต่อเนื่องมีวินัย)
สรุป
สาวกของพระคริสต์ มีวุฒิภาวะมีคุณลักษณะดังนี้
1. Character (คุณลักษณะเด่น)
2. Conviction (ความเชื่อที่มั่นคง)
3. Comprehension (ความเข้าใจที่กระจ่าง)
4. Competence (ความสามารถทำได้ดี)
5. Compassion (ความเมตตาสงสาร)
6. Commitment (ความทุ่มเทอุทิศตัว)
7. Consistency (ความมีวินัยต่อเนื่อง)

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church