"เตรียมตัวสู่คริสต์มาสที่มีความหมาย" 17 ธ.ค.17

ผู้เทศนา ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร 17 ธันวาคม 2017
หัวข้อ เตรียมตัวสู่คริสต์มาสที่มีความหมาย
พระคำ มัทธิว 1:18-20, 24-25


บทนำ ถ้าจะนับถอยหลังไปสู่วันคริสต์มาสเหลือเวลาอีก 9 วันเท่านั้น
การตกแต่งและสร้างบรรยากาศเป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่ดีกว่าและสำคัญกว่าคือการเตรียมตัวเราเอง
คริสต์มาสจะมีความหมายเมื่อเราเตรียมตัวให้พร้อมใน 2 เรื่องดังต่อไปนี้


หนึ่ง พร้อมรับมือให้ถูกกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง
ก. เป็นคนชอบธรรมแบบเสมอต้นเสมอปลาย (19ก)
ข. ไม่ตอบโต้ด้วยวิธีการที่เลวร้ายแต่มีน้ำใจ (19ข)
ค. นิ่งเพื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า (20)


สอง พร้อมตอบสนองให้ถูกกับทุกสถานการณ์
ก. เชื่อฟังพระเจ้า (24)
ข. ยอมเสียสละ (25ก)
ค. ถวายพระเกียรติ (25ข)


สรุป
ขอให้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสเป็นช่วงที่เราจะใช้เวลานมัสการและถวายพระเกียรติพระเยซูเหนือสิ่งอื่นใด
เพราะพระเยซูเป็นจุดกำเนิดและเป็นความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church