“การขอบพระคุณสำคัญไฉน” 31 ธ.ค.17

ผู้เทศนา ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล 31
ธันวาคม 2017
หัวข้อ “การขอบพระคุณสำคัญไฉน”
พระธรรม ฮีบรู 12:28


คำนำ
การขอบพระคุณใครคิดว่าไม่สำคัญ
การขอบพระคุณเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆ ของคำอธิษฐาน
ที่สาวกแท้ทุกคนควรมอบถวายแด่พระองค์
จากพระธรรมหลายตอน
ทำให้เราเห็นความจริงเกี่ยวกับการขอบพระคุณ อย่างน้อย 3
ประการ


หนึ่ง เหตุผลที่เราต้องขอบพระคุณ (ฮบ.12:28)

สอง พระพรของการขอบพระคุณ (ยน.6:10-12)

สาม อันตรายของการไม่ขอบพระคุณ (1คร.10:10)

สรุป
การขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีหรือทุกสถานการณ์ของชีวิ
ต เป็นการเปิดโอกาสให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่ใกล้เรา
และกระทำการผ่านฤทธิ์เดชของพระองค์ได้เสมอ

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church