เทศนา “ยกระดับความสุข” 7 ม.ค.18

ผู้เทศนา ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล 7 มกราคม 2018

หัวข้อ “ยกระดับความสุข”
พระธรรม สุภาษิต 3:13


คำนำ
โลกให้ความสุขมนุษย์ได้เพียงผิวเผิน
แต่พระเจ้าให้ความสุขที่ลึกซึ้ง เป็นความสุขที่มากกว่าความสะดวกสบาย
แต่เป็นคุณค่าของชีวิต สุขที่ชีวิตของเรามีคุณค่าต่อผู้อื่น
ปี 2018 เราสามารถมีความสุขได้ เมื่อเราเข้าใจว่า
ความสุขมีอย่างน้อย 3 ระดับ

หนึ่ง ความสุขทางอารมณ์ (ฟป.4:4)

สอง ความสุขที่เป็นแก่นสาร (1 ทธ.6:17-19)

สาม ความสุขที่ยั่งยืน
ก. เมื่อเราอยู่ในพระคริสต์ (2 คร.5:17)

ข. เมื่อเราเติบโตเหมือนพระคริสต์ (อฟ.4:13)

ค. เมื่อเราอยู่เพื่อพระคริสต์ (ฟป.1:21)

สรุป ในปีที่ผ่านมา เราคิดว่าความสุขของเราอยู่ในระดับไหน ในปี
2018

ให้เราตั้งเป้าที่จะยกระดับความสุขของเราไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนด้วยกัน
โดยเราจะเติบโต และจะอยู่เพื่อพระคริสต์

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church