เทศนา หน้าที่สำคัญของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็ก 14 ม.ค.18

ผู้เทศนา ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร 14 มกราคม 2018
หัวข้อ หน้าที่สำคัญของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็ก
พระคำ มาระโก 10:13-16


บทนำ ผู้ใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบหลายๆ ด้านในชีวิตเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ อาหารการกิน
ที่อยู่อาศัย การศึกษา การให้ความรู้ การสร้างวินัยที่ดีต่างๆ การฝึกอบรมให้เป็นคนดี และอื่นๆ อีกมากมาย
แต่ในฐานะผู้ใหญ่ที่เป็นคริสเตียน
หน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญที่สุดคือการมีส่วนในเรื่องของฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเด็ก
จากพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ ผู้ใหญ่มีหน้าที่สำคัญ 3 อย่างด้วยกัน


หนึ่ง ช่วยเด็กให้ใกล้ชิดพระเจ้า (13ก)
คำถาม: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ท่านจะเป็นแบบอย่างกับเด็กๆ ในเรื่องอะไรบ้าง?


สอง ปกป้องเด็กจากสิ่งเลวร้าย (13ข-14)
คำถาม: ท่านจะมีส่วนอย่างไรบ้าง เพื่อปกป้องเด็กๆ จากสิ่งเลวร้าย?


สาม อธิษฐานอวยพรเด็กเป็นประจำ (15-16)
คำถาม: ท่านจะเริ่มอธิษฐานอวยพรเด็กๆเป็นพระจำตั้งแต่เมื่อไหร่?


สรุป อนาคตของชาติขึ้นอยู่กับเด็กที่ดีในวันนี้
แต่อนาคตของเด็กในวันหน้าขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ที่ได้ทำหน้าที่สำคัญๆ ตามพระวจนะของพระเจ้า
ถ้าผู้ใหญ่ได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้ว พระเจ้าจะทำส่วนที่ยังขาดอยู่อย่างแน่นอน

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church