เทศนา “ชีวิตที่เป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์” 21 ม.ค.18

ผู้เทศนา ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล 21 มกราคม 2018
หัวข้อ “ชีวิตที่เป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์”
พระธรรม โรม 12:1-2


คำนำ
ก. ขอแสดงความยินดีกับคริสตจักรมหาพรกรุงเทพ ที่เฉลิมฉลองครบรอบ 34 ปี
ข. พระธรรมโรม 12 :1-2 ตอนนี้ได้กล่าวถึง การถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต
แด่พระเจ้า หรือการมีชีวิตที่เป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์ ควรเป็นเป้าหมายหนึ่งของคริสเตียน
ทุกคนที่เป็นสาวกแท้ของพระเยซู
จากพระธรรมตอนนี้ เราเห็นยุทธวิธีอย่างน้อย 2 ประการ (2 ร.) ที่จะทำให้ชีวิตของเรา
กลายเป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์ได้

หนึ่ง รื้อทิ้งค่านิยมเก่าของโลก (2ก.)


สอง รับค่านิยมใหม่ของพระเจ้า (2ข.)

สรุป “...และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา”

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church