เทศนา "การเป็นกลิ่นหอมที่สมดุล" 28 ม.ค.18

ผู้เทศนา ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร 28 มกราคม 2018
หัวข้อเรื่อง การเป็นกลิ่นหอมที่สมดุล
ข้อพระธรรม โรม 12:3-8


บทนำ
ปีนี้ คริสตจักรเน้นในการเป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์ การเป็นกลิ่นหอมต้องมีความสมดุล 2 ด้าน
ด้านหนึ่งเกี่ยวกับชีวิต คือการมีชีวิตใหม่ที่พระเจ้าพระพอพระทัย โดยเริ่มจากภายในเรา
และอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับการรับใช้ การรับใช้ของเราต้องส่งกลิ่นหอมแก่คนรอบข้างด้วย


หนึ่ง รับใช้ด้วยใจถ่อม( 3)
1. ไม่คิดถือตัวเกินกว่าที่ควร(3 ก)
2. คิดถึงตัวเองตามหลักความเชื่อ (3 ข)


สอง รับใช้ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน( 4,5)
1. เราเป็นกายเดียวกัน
2. เรามีหลายอวัยวะที่ต่างกัน


สาม รับใช้ด้วยของประทาน(6-8)
1. ให้รับใช้ตามของประทานที่มี(6)
2. ให้รับใช้อย่างเต็มที่ตามของประทาน(6 ข – 8)


สรุป ขอพระเจ้าทรงช่วยเราทุกคน ที่จะส่งกลิ่นหอมของพระคริสต์อย่างสมดุล ทั้งผ่านชีวิตและการรับใช้
ไม่ว่าจะเป็นการรับใช้ในด้านใด โดยรับใช้ด้วยใจถ่อม
และอย่างเต็มที่ตามของประทานที่พระเจ้าทรงประทานให้เรา

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church