เทศนา "การเป็นกลิ่นหอมท่ามกลางผู้ไม่เชื่อ" 25 ก.พ.18

ผู้เทศนา ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร 25 กุมภาพันธ์ 2018
หัวข้อเรื่อง การเป็นกลิ่นหอมท่ามกลางผู้ไม่เชื่อ
ข้อพระธรรม โรม 12:14-21


บทนำ
โรม 12:9-21 กล่าวถึงการเป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์ต่อคนสองกลุ่มผ่านความสัมพันธ์ ข้อ 9-13
การเป็นกลิ่นหอมท่ามกลางผู้ที่เชื่อแล้ว ข้อ 14-21 การเป็นกลิ่นหอมท่ามกลางผู้ที่ยังไม่เชื่อ
ซึ่งอาจสำคัญกว่าท่ามกลางผู้ที่เชื่อแล้ว เราจะเป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์ท่ามกลางคนที่ยังไม่เชื่อได้อย่างไร


หนึ่ง ผู้ไม่เชื่อที่ไม่เป็นมิตร
1. ผู้ที่ข่มเหงเรา(14)
2. ผู้ที่ทำชั่วต่อเรา(17)
3. ผู้ที่เป็นศัตรูของเรา(19-21)


สอง ผู้ไม่เชื่อทั่วไป
1. ให้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี(15,16)
2. ให้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีเสมอ(18)


สรุป หน้าที่สำคัญมากอย่างหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงมอบหมายแก่เรา
คือการเป็นเกลือและความสว่างของโลก ซึ่งหมายถึงการมีอิทธิพลที่ดีต่อคนที่ยังไม่เชื่อ
และนำเขามาถึงพระคริสต์ เราจะทำได้เกิดผล เมื่อเราเป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์อย่างแท้จริงท่ามกลางพวกเขา

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church