เทศนา “เครื่องบูชาที่เป็นกลิ่นหอม”4 มี.ค.18

ผู้เทศนา ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล 4 มีนาคม 2018
หัวข้อ “เครื่องบูชาที่เป็นกลิ่นหอม”
พระธรรม ปฐมกาล 4:1-7


คำนำ
เครื่องบูชาที่เป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของเครื่องบูชาที่เรานำมาถวายแด่พระเจ้า
เพราะพระเจ้าทรงมองดูชีวิตของผู้ถวายมากกว่าสิ่งของที่เรานำมาถวาย
จากพระธรรมตอนนี้ เราเห็นลักษณะชีวิตอย่างน้อย 4 ประการ
ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องบูชาของเรา

หนึ่ง ต้องมีใจที่เชื่อฟัง (3-5)

สอง ต้องเห็นคุณค่าพระเจ้า (4)

สาม ต้องถวายด้วยความยำเกรง (5-6)

สี่ ต้องระวังในการดำเนินชีวิต (7)

สรุป ชีวิตสำคัญกว่าจำนวนหรือชนิดของเครื่องบูชา ดังนั้น ถ้าเราปรารถนาให้การนมัสการ
การรับใช้และทรัพย์ที่เรานำมามอบถวาย เป็นเครื่องบูชาที่เป็นกลิ่นหอมต่อพระเจ้า
ลักษณะชีวิตของเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงด้านใดบ้าง

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church