เทศนา "หนี้รัก...หอม” 18 มี.ค.18

ผู้เทศนา ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล 18 มีนาคม 2018

หัวข้อ “หนี้รัก...หอม”
พระธรรม โรม 13:8-10


คำนำ
พระธรรมตอนนี้ อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึง หนี้ 2 อย่าง
คือหนี้ทรัพย์กับหนี้รัก หนี้ทรัพย์เป็นแล้วกลิ่นไม่หอมเท่าไร แต่หนี้รัก
ยิ่งเป็น ยิ่งชดใช้ ยิ่งส่งกลิ่นหอมไปทั่วปฐพี
จากพระธรรมตอนนี้ เราเห็นหนี้ที่มีความหอมแตกต่างกัน 2
ประการ

หนึ่ง หนี้ทรัพย์ (8ก)


ก. อย่าเป็นหนี้ทรัพย์ (8ก)

ข. ให้อารักขาทรัพย์ (1คร 4:1-2)


สอง หนี้รัก (8ข)

ก. เพราะความรักไม่ทำอันตรายต่อเพื่อนบ้าน (9)

ข. เพราะความรักทำให้พระบัญญัติสมบูรณ์ (10)

สรุป “อย่าเป็นหนี้อะไรใคร นอกจากความรักซึ่งมีต่อกัน”
ความรักแบบพระเจ้าคือ การเห็นแก่ผู้อื่น ให้สิ่งที่ดีแก่ผู้อื่น
แทนที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเอง เราเป็นหนี้รักได้
เพราะยิ่งเป็น ยิ่งได้ชดใช้ ก็ยิ่งหอม

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church