เทศนากลิ่นหอมในวันแห่งทางตาล 25 มี.ค.18

ผู้เทศนา ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร 25 มีนาคม 2018
หัวข้อเรื่อง กลิ่นหอมในวันแห่งทางตาล
ข้อพระธรรม ลูกา 19:28-40


บทนำ
วันอาทิตย์นี้เป็นวันแห่งทางตาล พระคัมภีร์ให้ความสำคัญมาก
จึงมีการบันทึกไว้ในพระกิตติคุณทั้งสี่เล่ม ในวันแห่งทางตาล
พระเยซูทรงได้รับกลิ่นหอมมากจากสิ่งที่พวกสาวกกระทำ ซึ่งพระองค์พอพระทัยอย่างยิ่ง มีสาเหตุอย่างน้อย
2 อย่างที่ทำให้วันแห่งทางตาลเกิดขึ้นได้


หนึ่ง มีผู้อยู่เบื้องหลังที่เชื่อฟัง(29-36)
1. เป็นการเชื่อฟังแบบไม่มีเงื่อนไข(29-32)
2. เป็นการเชื่อฟังด้วยความเต็มใจ(32-35)
3. เป็นการเชื่อฟังแบบยอมจำนน(35,36)


สอง มีผู้อยู่เบื้องหน้าที่สรรเสริญ(37-40)
1. เป็นการสรรเสริญที่พร้อมเพรียงกัน(37 ก)
2. เป็นการสรรเสริญด้วยเสียงดัง(37 ข)
3. เป็นการสรรเสริญด้วยความยินดี(37 ค)
4. เป็นการสรรเสริญที่ถวายพระเกียรติ(38)
5. เป็นการสรรเสริญที่ชอบพระทัยมาก(39,40)


สรุป
ในพระคัมภีร์ วันแห่งทางตาลมีเพียงวันเดียว แต่ในชีวิตของเรา ขอให้ทุกวันเป็นวันแห่งทางตาล
เพื่อเป็นกลิ่นหอมถวายพระเกียรติแด่พระเยซู ด้วยการเชื่อฟัง และการยกย่องสรรเสริญ

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church