เทศนา “พลังฟื้น คืนพระชนม์” 1 เม.ย.18

ผู้เทศนา ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล 1 เมษายน
2018
หัวข้อ “พลังฟื้น คืนพระชนม์”
พระธรรม มัทธิว 20:1-10


คำนำ
พระวจนะตอนนี้
ได้บันทึกถึงวันที่พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ หรือวัน
อีสเตอร์แรกของโลก
พลังฟื้นคืนพระชนม์จะนำพระพรที่ยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเรา อย่างน้อย 4
ประการ (4 ป)


หนึ่ง นำการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ (1-2ก)

สอง นำการปลดปล่อยจากปัญหาน้อยใหญ่ (2ข-3)

สาม นำประสบการณ์เหนือความกลัวเล็กใหญ่ (4-6)

สี่ นำการประกาศข่าวที่ยิ่งใหญ่ (7-10)

สรุป ถ้าเราเชื่อในพระเยซู พลังฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์
จะนำพระพรที่ยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเราทั้ง 4 ประการ (4ป)

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church