เทศนา "ตื่นได้แล้ว" 8 เม.ย.18

ผู้เทศนา ศจ.ดร. ธีระ เจนพิริยประยูร    8 เมษายน 2018
หัวข้อเรื่อง ตื่นได้แล้ว
ข้อพระธรรม โรม 13:11-14


บทนำ การนอนหลับได้ดีฝ่ายร่างกายเป็นสิ่งที่ดี แต่การหลับฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งน่าเป็นห่วง
เพราะจะนำไปสู่ผลเสียหลายอย่าง พระเจ้าทรงต้องการให้ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ตื่นจากการหลับฝ่ายวิญญาณ


หนึ่ง เพราะถึงเวลาที่ต้องตื่นแล้ว(11,12 ก)
1. ลักษณะคนที่หลับ(11 ก)
2. สาเหตุที่ต้องตื่นจากหลับ(11 ข, 12 ก)


สอง เพราะเป็นเวลาที่ต้องสวมชีวิตใหม่(12 ข,- 14)
1. การถอดชีวิตเก่า(11,12)
2. การสวมชีวิตใหม่(12 ค, 14)


สรุป ชีวิตที่เป็นกลิ่นหอมจะตื่นตัวเสมอ เพื่อถอดถอนชีวิตเก่าที่ยังมีอยู่
และสวมใส่ชีวิตใหม่ที่เป็นเหมือนพระเยซูมากยิ่งขึ้นทุกวัน

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church