เทศนา "หัวใจแห่งพันธกิจของเรา" 15 เม.ย.18

ผู้เทศนา Rev. Ken Graham วันที่ 15 เมษายน 2018
หัวข้อเรื่อง หัวใจแห่งพันธกิจของเรา
ข้อพระธรรม โคโลสี 1:15-23


หนึ่ง เราประกาศพระคริสต์
ก. พระคริสต์ทรงเป็นหัวใจแห่งพันธกิจ
ข. ความรักของพระคริสต์ต่อคนบาป
ค. สิ่งที่คนต้องเผชิญหากปราศจากพระคริสต์


สอง เราประกาศความหวัง (HOPE)
H – Healthy Relationship ความสัมพันธ์ที่ดีเลิศ
O – On Mission ในการทำพันธกิจ
P – People of Prayer บุคคลที่อธิษฐาน
E – Empower for Ministry รับการฝึกฝนเพื่อการรับใช้
สรุป พันธกิจของเรา คือการประกาศพระคริสต์ เพื่อคนจะพบความหวัง

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church