เทศนา “พลังสงบ สยบความวุ่นวาย” 22 เม.ย.18

ผู้เทศนา ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล 22 เมษายน
2018
หัวข้อ “พลังสงบ สยบความวุ่นวาย”
พระธรรม มาระโก 6:31-32


คำนำ
ปัญหาที่เราต้องต่อสู้ในยุคนี้มีมากมาย มันเป็นปกติของชีวิต
มันเป็นธรรมชาติของโลก
แต่ความวุ่นวายของปัญหาใครสามารถสยบมันได้ คนนั้นแหละคือยอดคน
ยอด คนคือคนที่ค้นพบพลังในการสยบความวุ่นวาย
และพลังนั้นคือการพักสงบในพระเจ้า
พระธรรมตอนนี้ ได้ชี้ให้เราเห็นความจริงอย่างน้อย 3 ประการ
ที่เราต้องตระหนัก เพื่อสยบความวุ่นวายในชีวิตของเราได้

หนึ่ง ในพระคริสต์มีแบบอย่างของการพักสงบ (31ก)
สอง ในความวุ่นวายมีอันตราย (31ข)
สาม ในความสงบมีพลัง (32)

สรุป ทุกชีวิตต้องการพักสงบ มีแต่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น
ที่ทำให้เราพักสงบได้อย่างถาวร และรับพลังจากความสงบ
เมื่อเราเข้าหาพระองค์

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church