เทศนา “การฟื้นฟูที่ทนนาน” 13 พ.ค.18

ผู้เทศนา ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล 13 พฤษภาคม 2018
หัวข้อ “การฟื้นฟูที่ทนนาน”
พระธรรม ฮักกัย 1:1-15


คำนำ
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่าย “สูตรเด็ดความหอม” ที่ผ่านมา
สมาชิกส่วนใหญ่ต่างได้รับการฟื้นฟูส่วนตัว มีสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำต่อไปคือ
การรักษาให้การฟื้นฟูที่เราได้รับการสัมผัสจากพระเจ้า จะคงอยู่กับเราตลอดไป
จากพระธรรมฮักกัยตอนนี้ เราเห็นการเตือนอย่างน้อย 3 ประการ (3 ย.)
เพื่อเราจะรักษาการฟื้นฟูให้ทนนานตลอดไป
การรักษาไฟแห่งการฟื้นฟูเป็นการรักษากลิ่นหอมของพระคริสต์

หนึ่ง ยกพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิต (1-4)

สอง ยึดมั่นในพันธสัญญาแห่งพระพร (5-11)

สาม ยอมจำนนต่อแผนการของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง (12-15)

สรุป โลกต้องการคริสตจักร เพื่อจะนำความรอดและการช่วยกู้ไปสู่พวกเขา ดังนั้น
ให้เรารักษาไฟแห่งการฟื้นฟูจากค่ายให้คงอยู่กับเราอย่างยาวนาน ให้ฟูแล้วฟูอีก ไม่ใช่ฟูแล้วแฟบ
โดยยกพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิต ยึดมั่นในพันธสัญญาแห่งพระพร
และยอมจำนนต่อแผนการของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church