เทศนา “อย่าทำให้พี่น้องสะดุดเลย” 27 พ.ค.18

ผู้เทศนา ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร   27 พฤษภาคม 2018
หัวข้อ “อย่าทำให้พี่น้องสะดุดเลย”
พระธรรม โรม 14:13-23
คำนำ

สิ่งหนึ่งที่พระวจนะของพระเจ้ากำชับให้ลูกของพระองค์เอาใจใส่และระมัดระวังตลอดเวลาคือการไม่ทำให้พี่
น้องสะดุด หมายถึงการกระทำที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณของพี่น้องจนทำให้คิดในแง่ลบ
วิพากษ์วิจารณ์ หรือมีข้อสงสัยในตัวเรา แม้การกระทำของเราอาจไม่ผิดสำหรับตัวเราเอง
แต่เพื่อป้องกันไม่ให้พี่น้องสะดุดและเพื่อจะเป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์ เราจะต้องปฏิบัติ 3 อย่าง
ตามหลักการของพระเจ้าดังต่อไปนี้

หนึ่ง ตัดสินใจ (13) เหตุผลที่ต้องตัดสินใจ
ก. แต่ละคนมีจุดยืนที่แตกต่างกัน (14-15ก)
ข. แต่ละคนได้รับความรักเหมือนกัน (15ข)

สอง เตือนตัวเอง (16) เรื่องที่ต้องเตือนตัวเองตลอดเวลา
ก. อย่าสนองความปรารถนาของตัวเองเป็นหลัก (16ก)
ข. ให้แสวงหาความปรารถนาของพระเจ้าเป็นหลัก (16ข)

สาม ตั้งเป้าหมาย (19) เป้าหมายที่เราควรมีในทุกการกระทำ
ก. ความสงบสุข (19ก)
ข. ความเจริญฝ่ายวิญญาณ (19ข)

สรุป เมื่อเราตั้งเป้าที่จะไม่ทำให้พี่น้องสะดุด
ชีวิตของเราจะเป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์ต่อผู้อื่นทุกที่และทุกเวลา

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church