เทศนา “อย่าสะดุดพี่น้องง่ายเกินไป” 3 มิ.ย.18

ผู้เทศนา​​ ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล ​3 มิถุนายน 2018

หัวข้อ ​​“อย่าสะดุดพี่น้องง่ายเกินไป”

พระธรรม ​โรม 15:1-6

คำนำ ​อ.เปาโล แนะนำคนที่มีความเชื่อที่เข้มแข็ง อย่าสะดุดพี่น้องที่มีความเชื่อที่เคร่งครัดในข้อหยุมหยิม (ความเชื่อที่อ่อนแอกว่า) ง่ายเกินไป ​พระธรรมตอนนี้ ได้กล่าวถึง ความจริงอย่างน้อย 2 ประการ ในการปฏิบัติต่อคนที่มีความเชื่อที่อ่อนแอกว่า

หนึ่ง​วิธีปฏิบัติ (1-2ก)

              ก.ยอมอดทน (1ก)

               ข. ยอมสละเสรีภาพของตน (1ข) ​

ค. ยอมรับความเชื่อของเขา (2ก)

 

 สอง​ผลของการปฏิบัติ (2ข-6) ​

ก.จะได้พัฒนาความเชื่อของเขาให้เข้มแข็งขึ้น (2ข-4)

ข.จะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรมากขึ้น (5-6)

 

สรุป​  วันนี้ เราต้องทำอะไรบ้าง เพื่อตัวเราจะมีความเชื่อที่เข้มแข็ง และวันนี้ เราต้องทำอะไรบ้าง เพื่อจะช่วยแบกภาระของคนที่มีความเชื่อที่อ่อนแอกว่าเรา คำตอบทั้งสองข้อนี้ จะช่วยเราไม่ให้สะดุดพี่น้องง่ายเกินไป แต่จะส่งผลทำให้เราเสริมสร้างกันและเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกันในคริสตจักร

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church