เทศนา “กลิ่นหอมของข่าวประเสริฐ” 10 มิ.ย.18

ผู้เทศนา ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล 10 มิถุนายน 2018
หัวข้อ “กลิ่นหอมของข่าวประเสริฐ”
พระธรรม โรม 15:7-13
คำนำ
ข่าวประเสริฐของพระเจ้าอยู่เหนือแนวคิดและปรัชญาของมนุษย์
ข่าวประเสริฐมีพลังทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงและเกิดผลได้ ปรัชญา แนวคิด พูดได้ คิดได้ แต่เป็นไม่ได้
ทำไม่ได้ เพราะขาดพลัง สิ่งที่มนุษย์อยากเป็น ถ้ามีพระเจ้า มนุษย์เป็นได้ ทำได้
เพราะพลังของพระเจ้าจะขับเคลื่อนชีวิตของเขา จากภายในสู่ภายนอก
ข่าวประเสริฐจึงเป็นกลิ่นหอมและเป็นพลังที่มนุษย์ต้องการ
เพราะข่าวประเสริฐนอกจากจะช่วยเราให้พ้นจากความผิดบาป จากกฎแห่งกรรมแล้ว
ยังมีพลังส่งผลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้เชื่ออีก 2 ประการ

หนึ่ง เป็นหนึ่งในความแตกต่าง (7-12)
1. เพราะเป็นคำสั่งให้เรายอมรับซึ่งกันและกัน (7ก)
2. เพราะพระเยซูทรงยอมรับทุกคน (7ข-12)

สอง เป็นหนึ่งในความหวังเดียวกัน (13)

สรุป เมื่อคนรอบข้างเข้าใกล้เราและสัมผัสชีวิตของเรา พวกเขาได้กลิ่นอะไร

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church