เทศนา"กลิ่นหอมจากการรักเกินร้อย" 17 มิ.ย.18

ผู้เทศนา           ศจ.ดร. ธีระ  เจนพิริยประยูร                                        17 มิถุนายน 2018

 เรื่อง                 กลิ่นหอมจากการรักเกินร้อย

ข้อพระธรรม      1 เธสะโลนิกา 4:9,10; 1 ยอห์น 3:11-18

บทนำ   การรักซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ทุกสังคมให้ความสำคัญ และพยายามทำให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสังคม

คริสเตียนหรือไม่ แต่การรักกันจะเป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์ได้ ต้องเป็นการรักกันแบบเกินร้อย ซึ่งต้องมีการพัฒนาตลอดเวลา

             

หนึ่ง ต้องยอมรับการท้าทายให้มีรักเกินร้อย (1 เธสะโลนิกา 4:9,10)

      ก    เพราะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า(10 ข)

 

       ข.  เพราะเป็นสิ่งถวายพระเกียรติได้อย่างแท้จริง(ลูกา 6:32,33)

 

   สอง ต้องรู้หลักการเพิ่มพูนรักเกินร้อย (1 ยอห์น 3:11-18)

  • ให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นแก่การรักต่อกัน(11-15)

 

              ข.    แสดงความรักต่อกันมากยิ่งขึ้นด้วยการกระทำ(16-18)

 

    สรุป    ความรักต่อกันเป็นสิ่งสามารถพัฒนาให้มีมากขึ้นได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัด ให้เราตั้งใจพัฒนาจนเป็นรักเกินร้อย แล้วเราจะเป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์ได้อย่างแท้จริง     

             “พี่น้องทั้งหลาย เราขอวิงวอนท่านให้มีความรักทวีขึ้นอีก”(1 เธสะโลนิกา 4:10)

 

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church