เทศนา “รักษาความสัมพันธ์ที่มีให้ดี” 24 มิ.ย.18

 

ผู้เทศนา ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร 24 มิถุนายน 2018
พระธรรม โรม 16:1-16
หัวข้อ “รักษาความสัมพันธ์ที่มีให้ดี”
บทนำ มนุษย์ถูกออกแบบและถูกสร้างโดยพระเจ้าให้มีความสัมพันธ์กับผู้อื่น
ไม่ใช่ให้อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวแต่ลำพัง เราสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่มีให้ดี โดยการปฏิบัติตามหลักคำสอน
3 อย่างดังต่อไปนี้
หนึ่ง คิดใคร่ครวญในแง่ดีเกี่ยวกับผู้อื่น (2-9)
1. สิ่งดีที่เขาทำ (2-4)
2. สิ่งดีที่เขาเป็น (5, 7, 8, 9)
สอง ห่วงใยผู้อื่น
1. เป็นความห่วงใยที่ถูกสำแดงออกมา (1-2ก)
2. เป็นความห่วงใยที่ตรงกับความต้องการ (2ข)
สาม ทักทายผู้อื่น (16)
1. ให้การทักทายเป็นเป้า (16ก)
2. ให้ทักทายตามธรรมเนียม (16ข)

สรุป ความสัมพันธ์ที่เรามีเปรียบเสมือนของขวัญพิเศษที่พระเจ้าประทาน เป็นของขวัญที่มีมูลค่าสูงมาก
เราควรพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์ที่มีให้ดีที่สุด

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church