เทศนา “วิ่งเพื่อชัยชนะ” 1 ก.ค.18

ผู้เทศนา ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล 1 กรกฎาคม 2018
หัวข้อ “วิ่งเพื่อชัยชนะ”
พระธรรม ฮีบรู 12:1-2
คำนำ
ชีวิตเปรียบเสมือนการวิ่งแข่ง เส้นทางไม่ใช่ 100 เมตร แต่เป็นการวิ่งมาราธอน
เส้นชัยคือการเป็นสาวกแท้ที่เป็นกลิ่นหอม เป็นความไพบูลย์ในพระคริสต์และแผ่นดินสวรรค์
จากพระธรรมตอนนี้ ได้กล่าวถึงสิ่งที่เราต้องทำ อย่างน้อย 3 ประการ
ในการวิ่งต่อไปเพื่อชัยชนะ

หนึ่ง ต้องพร้อม (1ก) “ขอให้เราละทิ้ง”
ก. ทุกอย่างที่ถ่วง
ข. ทุกบาปที่เกาะแน่น


สอง ต้องเพียร (1ข) “ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา”
ก. ชีวิตต้องสู้ - ชีวิตต้องวิ่งตามลู่ที่พระเจ้าทรงกำหนด
ข. ล้มแล้วต้องลุก


สาม ต้องเพ่ง (2) “หมายเอาพระเยซูเป็นเส้นชัย”
ก. พึ่งพาพระเยซู
ข. ยึดแบบอย่างของพระเยซู

สรุป สาวกแท้ต้องวิ่งเพื่อชัยชนะเท่านั้น ไม่มีทางเลือกอื่น และเส้นชัยไม่เคยอยู่ข้างหลัง

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church