เทศนา "จะแบกหรือจะบิน" 8 ก.ค.18

 

ผู้เทศนา ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร 8 กรกฎาคม 2018
หัวข้อ จะแบกหรือจะบิน
พระคำ มัทธิว 11:28, อิสยาห์ 40:31
บทนำ พระคัมภีร์กล่าวถึงลักษณะของคน 2 แบบที่น่าสนใจ แบบแรกคือ “นักแบก”
มาจากพระคำของพระเจ้าในมัทธิว 11:28 ที่กล่าวว่า “บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก” แบบที่สองคือ
“นักบิน” มาจากพระคำของพระเจ้าในอิสยาห์ 40:31 ที่กล่าวว่า
“แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาห์เวห์จะได้รับกำลังใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี”
ทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมา เราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะเป็น “นักแบก” หรือ “นักบิน”


หนึ่ง ลักษณะของนักแบก (มัทธิว 11:28ก)
1. เหน็ดเหนื่อย – “บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อย”
2. หนักใจ – “และแบกภาระหนัก”
3. ห่อเหี่ยว – ผลที่ตามมาจาก 2 อย่าง


สอง ทางออกของพระเยซู – “จงมาหาเรา” (มัทธิว 11:28ข) หมายถึง
1. ใช้เวลากับพระองค์ให้มากขึ้น
2. จดจ่อที่พระองค์ไม่ใช่ปัญหา
3. ไว้วางใจในพระองค์


สาม ลักษณะของนักบิน (อิสยาห์ 40:31)
1. สนุก – “เสริมเรี่ยวแรงใหม่”
2. สง่า – “บินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี”
3. สูงขึ้น – “วิ่งและไม่อ่อนเปลี้ย เดินและไม่เหน็ดเหนื่อย”


สรุป ชีวิตที่ดีในอนาคตขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่ดีในปัจจุบัน
ฉะนั้นการจะเป็นนักแบกหรือนักบินขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านในวันนี้

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church