เทศนา "แม่ผู้ส่งต่อพระพร" 12 ส.ค.18

ผู้เทศนา อ.ขจร บุณยนิยม 12
สิงหาคม 2018
พระธรรม 2 ทิโมธี 1:3-5, 3:14-15
หัวข้อ แม่ผู้ส่งต่อพระพร


บทนำ
12 สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ
ประชาชนชาวไทยได้ระลึกถึงคุณแม่และพระคุณของท่าน
ที่จริงทุกๆวันคือวันแม่เพราะการเป็นแม่ไม่เคยหยุด
เริ่มตั้งแต่ในครรภ์จนจากไป แบบอย่างของแม่ที่เป็นพรผู้ส่งต่อพระพร
มีคุณสมบัติ 3 ส.


หนึ่ง ส่งต่อ แบบอย่างของความเชื่อ (2 ทิโมธี 1:5ก)


สอง ส่งเสริม ความเชื่อให้เข้มแข็ง (2 ทิโมธี 3:14)


สาม สำแดง ความเชื่อในชีวิตประจำวัน (2 ทิโมธี 1:5ข)


สรุป แม่ผู้เป็นพระพร ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ทางความเชื่อและเกิดผลมากมาย
ให้เราเป็นแม่แห่งพระพร ที่ส่งต่อแบบอย่างแห่งความเชื่อ
ส่งเสริมความเชื่อให้เข็มแข็ง และสำแดงความเชื่อออกมาเป็นการกระทำ
ที่จะเป็นพรต่อไปสู่ผู้คนเกิดผลทวีคูณ

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church