เทศนา “เป็นผู้ช่วยที่ดี ไม่ใช่ดูดี” (ตอนที่ 1) 19 ส.ค.18

ผู้เทศนา ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร 19 สิงหาคม 2018
หัวข้อ “เป็นผู้ช่วยที่ดี ไม่ใช่ดูดี” (ตอนที่ 1)
พระธรรม ฟีลิปปี 4:14-15


บทนำ สาวกแท้ควรพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตามนิมิตของคริสตจักร “พัฒนาชีวิต อุทิศเพื่อชนทุกชาติ”
พระคำของพระเจ้าสำหรับวันนี้หนุนใจให้พัฒนาเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเป็นซีรี่ที่มี 3 ตอนด้วยกัน
โดยจะเรียนรู้จากคริสตจักรฟีลิปปีที่เป็นแบบอย่างในการเป็นผู้ช่วยที่ดี ไม่ใช่ดูดี ตามหลักการดังต่อไปนี้

หนึ่ง ช่วยให้ตรงกับความต้องการของเขา (14)
ก. เพราะความเหมาะสม

ข. เพราะความรัก

สอง ช่วยให้ตรงกับภาระใจของเรา (15)
ก. ตามการทรงนำของพระเจ้า

ข. ตามการถูกละเลยของมนุษย์

สรุป การช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้ตัวเราเองดูดี ไม่ได้เป็นการช่วยที่เหมาะสมและจริงใจ
แต่เป็นการหาเกียรติเข้าสู่ตัวเราเองแทนการถวายเกียรติแด่พระเจ้า เมื่อเราตั้งใจจะช่วยเหลือผู้อื่น
เราจะต้องเป็นผู้ช่วยที่ดี ไม่ใช่ดูดี “เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ
พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” มัทธิว 5:16

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church