เทศนา "ผู้ช่วยที่ดีและดูดี" 26 ส.ค.18

ผู้เทศนา ศจ.ดร. ธีระ เจนพิริยประยูร 26 สิงหาคม 2018
หัวข้อเรื่อง ผู้ช่วยที่ดีและดูดี
ข้อพระธรรม โรม 15:17-20; 25,26


บทนำ
เป็นการต่อยอดคำเทศนาจากอาทิตย์ที่แล้ว เกี่ยวกับการเป็นผู้ช่วยที่ดี ไม่ใช่ดูดี
เช้านี้จะมาดูผู้ช่วยที่ดีมากอีกคนหนึ่ง และเป็นผู้ช่วยที่ดูดีด้วย
จุดเด่นของเขาคือเขาเป็นผู้ช่วยคนอื่นอย่างสมดุล


หนึ่ง ช่วยเหลือฝ่ายจิตวิญญาณ(17-20)
คือการช่วยคนให้รอดพ้นบาปโดยการประกาศข่าวประเสริฐ
1. เป็นพันธกิจที่น่าภูมิใจ(17)
2. เป็นพันธกิจที่ต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์(18 ข, 19)
1. เป็นพันธกิจที่วางบนพื้นฐานแห่งพระมหาบัญชา(20)


สอง ช่วยเหลือฝ่ายร่างกาย(15:25,26)
คือการช่วยตอบสนองความต้องการฝ่ายร่างกายของผู้ขัดสน
1. มีภาระใจที่จะช่วย(25)
2. เป็นผู้นำในการช่วย (26)


สรุป การช่วยเหลือคนที่จะให้ได้รับพระพรอย่างสมบูรณ์จริงๆ จะต้องช่วยทั้งสองด้านอย่างสมดุลกัน
คือช่วยทั้งฝ่ายจิตวิญญาณ และฝ่ายร่างกาย แล้วเขาจะเป็นผู้ช่วยที่ดีและดูดี

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church