เทศนา "เป็นผู้ช่วยที่ดี ไม่ใช่ดูดี ตอนที่ 2" 2 ก.ย.18

ผู้เทศนา ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร 2 กันยายน 2018
หัวข้อ เป็นผู้ช่วยที่ดี ไม่ใช่ดูดี ตอนที่ 2
พระคำ ฟีลิปปี 4:16


บทนำ สาวกแท้ควรพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตามนิมิตของคริสตจักร “พัฒนาชีวิต อุทิศเพื่อชนทุกชาติ”
พระคำของพระเจ้าสำหรับวันนี้หนุนใจให้พัฒนาเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นตอนที่ 2
โดยจะเรียนรู้จากคริสตจักรฟีลิปปีที่เป็นแบบอย่างในการเป็นผู้ช่วยที่ดี ไม่ใช่ดูดี
ตามหลักการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้


หนึ่ง ช่วยให้ถูกคน (16ก)
1. คนที่ไม่ขี้เกียจ (2 เธสะโลนิกา 3:6-7)
2. คนที่พยายามช่วยเหลือตัวเองอย่างสุดความสามารถ (1 เธสะโลนิกา 2:9)
3. คนที่ไม่สมเพชตัวเอง (1 เธสะโลนิกา 5:18)


สอง ช่วยให้ถูกวิธี (16)


สรุป การช่วยคนเป็นเรื่องของการฉวยโอกาส เราควรฉวยโอกาสที่จะช่วยให้ถูกคนและถูกวิธี
อ.เปาโลย้ำเรื่องการฉวยโอกาสว่า “เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคน
และเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อ” กาลาเทีย 6:10

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church