เทศนา “ประกาศพระคริสต์ ชีวิตเป็นกลิ่นหอม”(ตอน ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า) 16 ก.ย.18

 

ผู้เทศนา           ศจ.จักรพันธ์  ชูเกียรติวงศ์กุล                    16  กันยายน  2018          

หัวข้อ              “ประกาศพระคริสต์ ชีวิตเป็นกลิ่นหอม”

                         (ตอน ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า)

พระธรรม         สดุดี 19:1-3

บทนำ

            เราจะประกาศอย่างไร เพื่อคนจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จากพระธรรมหลายตอนที่เราจะศึกษาด้วยกัน เราสามารถเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านสิ่งต่างๆ อย่างมากมาย แต่ขอชี้ให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า อย่างน้อย 3 ประการ 

 

หนึ่ง    ผ่านการทรงสร้าง (สดด.19:1-3)

สอง     ผ่านการกำหนดความเป็นไปของมนุษย์ (ปฐก.12:1-3)

สาม     ผ่านการสร้างคริสตจักร (มธ.16;18)     

 

 

 

 

สรุป      “จริงอยู่ เราได้ประโยชน์มากมายจากทางของพระเจ้า พร้อมทั้งความสุขใจ” (1ทธ.6:6) ทางของพระเจ้ามีประโยชน์มาก ทั้งโลกนี้และโลกหน้า พระเจ้ายิ่งใหญ่ช่วยเราให้รอดในโลกนี้ และช่วยเราให้มีชีวิตนิรันดร์ในโลกหน้าด้วย

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church