เทศนา เป็นผู้ช่วยที่ดี ไม่ใช่ดูดี ตอนที่ 3 23 ก.ย.18

 

ผู้เทศนา           ศจ.เดชา  เจนพิริยประยูร                                             23 กันยายน 2018

หัวข้อ              เป็นผู้ช่วยที่ดี ไม่ใช่ดูดี ตอนที่ 3  “ช่วยให้ถูกวิธี”

พระธรรม        ฟีลิปปี 4:16

บทนำ  ช่วงนี้พระคำของพระเจ้าอยู่ในซีรี่ย์ “เป็นผู้ช่วยที่ดี ไม่ใช่ดูดี” ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้หลักการช่วยเหลือผู้อื่นผ่านพระธรรมฟีลิปปี ซึ่งมีดังต่อไปนี้  (1) ช่วยให้ตรงกับตามความต้องการของผู้รับไม่ใช่ผู้ให้ (2) ช่วยให้ตรงกับภาระใจของเราตามการทรงนำของพระเจ้า (3) ช่วยให้ถูกคน หัวข้อวันนี้คือ “ช่วยให้ถูกวิธี” ซึ่งมีข้อคิด 3 อย่างดังต่อไปนี้

 

หนึ่ง     ช่วยโดยไม่ทำให้ชีวิตของเขาลำบากมากยิ่งขึ้น (16ก)

 

สอง     ช่วยให้ถึงมือด้วยตัวเอง (16ข)

 

สาม     ช่วยเฉพาะส่วนที่ยังขาด (16ค)

 

สรุป     “เรากำลังทำอะไรเพื่อคนอื่น” เป็นคำถามที่เราควรหมั่นถามตัวเองเสมอ เมื่อเราตั้งเป้าที่เป็นพรต่อผู้อื่น พระเจ้าจะอวยพระพรเราอย่างแน่นอน ตามพระสัญญาของพระเจ้าที่กล่าวว่า “บุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็ให้พระเจ้าทรงยืม และพระองค์จะทรงตอบแทนแก่การกระทำของเขา” สุภาษิต 19:17

 

 

 

 

 

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church