“ประกาศพระคริสต์ ชีวิตเป็นกลิ่นหอม”(ตอน ประกาศความรักของพระบิดา) 30 ก.ย.18

ผู้เทศนา ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล                30 กันยายน 2018
หัวข้อ “ประกาศพระคริสต์ ชีวิตเป็นกลิ่นหอม”(ตอน ประกาศความรักของพระบิดา)
พระธรรม ลูกา 15:11-32


คำนำ
มีนักประพันธ์เพลงนิรนามคนหนึ่งกล่าวว่า “ระฆังจะไม่ใช่ระฆังจนกระทั่งมีคนตี
เพลงจะไม่ใช่เพลง จนกว่าจะมีคนบรรเลงและขับร้อง รักจะไม่ใช่รัก จนกว่าจะมอบรักนั้น
ออกไป”


จากพระธรรมตอนนี้ได้กล่าวถึงลักษณะความรักของพระบิดาที่เราต้องประกาศ
ออกไป อย่างน้อย 6 ประการ


หนึ่ง เป็นความรักดั้งเดิมที่ไม่เปลี่ยนแปลง (29-30)


สอง เป็นความรักที่ดูแลเราตลอดเวลา (31)


สาม เป็นความรักที่มีต่อผู้หลงหาย (32)


สี่ เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข (19)


ห้า เป็นความรักที่ให้อภัยเสมอ (24)

 

หก เป็นความรักที่ทรงจัดเตรียมให้(23)


สรุป “รักจะไม่ใช่รัก จนกว่าจะมอบรักนั้นออกไป” ให้เรายอมจ่ายราคาเพื่อประกาศ
ความรักของพระบิดาออกไป

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church