เทศนา “ประกาศพระคริสต์ ชีวิตเป็นกลิ่นหอม” (ตอน ประกาศความดีของพระเจ้า) 7 ต.ค.18

 

ผู้เทศนา           ศจ.จักรพันธ์  ชูเกียรติวงศ์กุล                                  7  ตุลาคม  2018          

หัวข้อ              “ประกาศพระคริสต์  ชีวิตเป็นกลิ่นหอม”

                        (ตอน ประกาศความดีของพระเจ้า)

พระธรรม         นาฮูม 1:7-8, 12, 15

คำนำ    

            พระวจนะตอนนี้ได้บันทึกถึงความดีเลิศประเสริฐของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ พระเจ้าทรงท้าทายมนุษย์

ให้เข้ามาสัมผัสกับความดีของพระองค์ด้วยตัวเอง

            พระธรรมนาฮูมตอนนี้ ได้กล่าวถึงความดีของพระเจ้าที่เป็นรูปธรรมไว้ อย่างน้อย 4 ประการ

 

หนึ่ง    ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในวันยากลำบาก (7)

สอง     ทรงรู้จักผู้ที่เข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์ (7)

สาม     ทรงปกป้องเราจากศัตรูทุกรูปแบบ (8)

สี่        ทรงช่วยเราให้พ้นทุกข์ (12, 15)

 

 

 

สรุป      ยิ่งประกาศความดีของพระเจ้าไปยังผู้คน ความดีของพระเจ้าก็ยิ่งปรากฎชัดขึ้นในชีวิตของเรา

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church