เทศนา “เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน” 21 ต.ค.18

ผู้เทศนา ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล 21 ตุลาคม 2018
หัวข้อ “เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน”
พระธรรม สุภาษิต 23:7ก
คำนำ
ขบวนการคิดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิต
ถ้าเราคิดเป็น ชีวิตของเราก็เปลี่ยน ในพระธรรมโรม 12:2 อ.เปาโล
หนุนใจเราให้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ ซึ่งหมายถึงเปลี่ยนความคิด
ถ้าความคิดเปลี่ยน  ความรู้สึก  การกระทำ  นิสัย 
ชีวิตก็เปลี่ยนตามไปด้วย ขบวนการทั้งหมดนี้ มีรากฐานอยู่บนความคิดที่ดี
พระคำของพระเจ้าวันนี้ จะหนุนใจเราให้มีแนวความคิดใหม่
แบบต่างๆ อย่างน้อย 3 ประการ
แล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยนเป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์
และประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ มากขึ้นด้วย

หนึ่ง คิดแบบจดจ่อ (ฟป.4:8)
สอง คิดแบบสร้างสรรค์ (ปฐก.1:31)
สาม คิดแบบนอกกรอบ (สดด.142:7)

สรุป คนเราเริ่มต้นที่ความคิด ถ้าคิดเป็นชีวิตเปลี่ยน
เราก็เป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์ได้มากขึ้น ความสำเร็จ ความสุข
ก็อยู่แค่เอื้อม

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church