เทศนา "คริสตจักรที่เปี่ยมด้วยกลิ่นหอมของพระคริสต์" 28 ต.ค.18

ผู้เทศนา ศจ.ดร. ธีระ เจนพิริยประยูร 28 ตุลาคม 2018
หัวข้อเรื่อง คริสตจักรที่เปี่ยมด้วยกลิ่นหอมของพระคริสต์
ข้อพระธรรม กิจการ 2:1-4; 41-47
บทนำ
ตั้งแต่ต้นปีมา เราได้ฟังคำเทศนาเกี่ยวกับการเป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์ในแง่มุมต่างๆ ในการเทศนาเช้านี้ เราจะมาใคร่ครวญด้วยกันอีกครั้งว่า ในภาพรวม เราจะสามารถเป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์อย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้นได้อย่างไร โดยจะดูจากแบบอย่างของคริสตจักรหนึ่งในพระธรรมกิจการ

หนึ่ง มีการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณ(1-4)
ก. ความจำเป็นของการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณ
ข. การรับการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณ

สอง มีการเสริมสร้างพัฒนาอย่างจริงจัง(42)
ก. ความจริงจังในการเสริมสร้าง (42 ก)
ข. สิ่งที่รับการเสริมสร้าง (42 ข)

สาม มีการแสดงความรักออกมาอย่างสุดใจ(44-47)
ก. ต่อพระเจ้า(45,46)
ข. ต่อพี่น้องคริสเตียน(45-47)
ค. ต่อชุมชนที่ยังไม่เชื่อ(47)

สรุป การเป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์มากยิ่งขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้นเอง หรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ เราต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งสามอย่าง เหมือนพี่น้องคริสเตียนในสมัยแรก คือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ รับการเสริมสร้างอย่างเต็มที่ และสำแดงความรักอย่างสุดใจ
พี่น้องมีประสบการณ์ที่เข้มข้นทั้งสามอย่างนี้ไหม

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church