เทศนา “การดำเนินชีวิตประกาศพระคริสต์” 4 พ.ย.18

ผู้เทศนา           ศจ.ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์                    4  พฤศจิกายน  2018        

หัวข้อ              “การดำเนินชีวิตประกาศพระคริสต์”

พระธรรม         1 เปโตร 3:1-7

บทนำ   

            “คริสเตียนคือคนที่ทำให้คนอื่นๆ มาเชื่อพระเยซูคริสต์ได้ง่ายขึ้น!”

            เราควรดำเนินชีวิตอย่างไร เพื่อนำคนมาเชื่อพระเยซูคริสต์ได้ง่ายขึ้น จากพระธรรมตอนนี้ได้กล่าวถึง การดำเนินชีวิตที่นำคนมาเชื่อพระเยซูคริสต์ได้ง่ายขึ้น อย่างน้อย 5 ประการ

 

หนึ่ง    เราต้องดำเนินชีวิตจูงใจคนไม่เชื่อพระเจ้าให้เชื่อพระเจ้า (1)

 

สอง     เราต้องดำเนินชีวิตอย่างนอบน้อมบริสุทธิ์จากจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและสงบ (2-4)    

 

สาม     เราต้องดำเนินชีวิตอย่างดีงามถูกต้องโดยไม่หวาดกลัวสิ่งร้ายใดๆ (5-6)

 

สี่        เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจในผู้ที่อยู่ร่วมกับเรา (7)

 

ห้า      เราต้องดำเนินชีวิตอย่างให้เกียรติแก่ผู้ที่ร่วมใช้ชีวิตกับเรา (7)

 

 

สรุป     การดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระคริสต์อย่างถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า และให้เกียรติผู้อื่น ด้วยความสุภาพอ่อนโยน และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกับเรา ด้วยการเชื่อฟังและเคารพพระคริสต์ เป็นการประกาศพระคริสต์ที่ทรงอานุภาพในการนำคนมาเชื่อพระคริสต์ และได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตมากที่สุด!

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church