อย่าดีแต่พูด ควรพูดให้ดี 12 พ.ย.17

ผู้เทศนา ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร 12 พฤศจิกายน 2017
หัวข้อ อย่าดีแต่พูด ควรพูดให้ดี
พระคำ โคโลสี 4:6


บทนำ คำพูดเป็นสิ่งที่มีพลังอย่างมาก
คำพูดสามารถให้พลังในแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถทำลายหรือเสริมสร้าง
ช่วยให้มีกำลังใจหรือท้อใจ ช่วยให้มีความหวังหรือสิ้นหวัง
ช่วยให้ผู้อื่นมีคุณค่าหรือไร้ค่า ช่วยให้ผู้อื่นได้รับการยอมรับหรือถูกปฏิเสธ
ช่วยให้ผู้อื่นสัมผัสความรักหรือความรังเกียจ
ฉะนั้น เราควรระมัดระวังคำพูดของเราอยู่เสมอ
อย่าดีแต่พูดโดยไม่คิดไม่ระวัง
เราควรพูดให้ดีเพื่อเสริมสร้างและเป็นพรต่อผู้อื่น
การพูดให้ดีตามคำสอนของพระเจ้ามี 3 อย่างด้วยกัน

 

หนึ่ง ประกอบด้วยเมตตาคุณ (6ก)


สอง ปรุงด้วยเกลือให้มีรส (6ข)


สาม ปรับคำตอบให้เหมาะ (6ค)

 

สรุป กษัตริย์ดาวิดอธิษฐานเสมอว่า
“ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์และการรำพึงภาวนาในจิตใจ
เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เถิด” สดุดี 19:14
ขอให้คำอธิษฐานนี้เป็นคำอธิษฐานของเราเสมอเช่นกัน

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church