“วิธีการสร้างสาวกแท้ของพระเจ้า” 5 พ.ย.17

ผู้เทศนา ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล 5 พฤศจิกายน 2017
หัวข้อ โยบ “วิธีการสร้างสาวกแท้ของพระเจ้า”
พระธรรม โยบ 23:10


คำนำ
พระธรรมโยบเป็นพระธรรมเล่มหนึ่งที่ผู้เชื่อเผชิญการทดสอบผ่านความทุกข์ อ่านแล้วได้รับการยกชูจิตใจทุกคน
เพราะเราเข้าใจชัดเจนว่า ความทุกข์เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้ในการสร้างผู้เชื่อทุกคนให้เป็นสาวกแท้
จากพระธรรมโยบ เราเห็นความจริงเกี่ยวกับวิธีการสร้างสาวกแท้ของพระเจ้า อย่างน้อย 2 ประการ

หนึ่ง ลักษณะความทุกข์ที่โยบถูกทดสอบ
ก. ด้านทรัพย์สมบัติ (1:13-17)
ข. ด้านครอบครัว (1:18-19)
ค. ด้านสุขภาพ (2:7-8)
ง. ด้านความสัมพันธ์ (30:9-10)
จ. ด้านอารมณ์ (16:1-3)


สอง วิธีเอาชนะความทุกข์ของโยบ
ก. นมัสการอธิษฐานท่ามกลางความทุกข์ (1:20-21)
ข. ไม่ทำผิดต่อพระเจ้าด้านคำพูด (2:10)
ค. มีทัศนคติในแง่บวกกับความทุกข์ (5:7, 42:1)
ง. ติดตามรับใช้อย่างสัตย์ซื่อ (42:8)

สรุป เวลาเราเผชิญความทุกข์อย่าท้อ เพราะความทุกข์เป็นบททดสอบ เพื่อพิสูจน์ว่าเราเป็นสาวกแท้
ทุกครั้งที่เจอความทุกข์ ให้เราพูดกับตัวเองว่า “สาวกแท้ไม่ท้อ สาวกท้อไม่แท้”

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church