“อับราฮัมแบบอย่างสาวกแท้” 29 ต.ค.17

ผู้เทศนา ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล 29 ตุลาคม 2017
หัวข้อ “อับราฮัมแบบอย่างสาวกแท้”
พระธรรม โรม 4:1-25


คำนำ
พระธรรมโรมเป็นพระธรรมที่นำเสนอข่าวประเสริฐได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็นที่สุด ในบทที่
4 ชี้ให้เราเห็นแบบอย่างการเป็นสาวกแท้ของอับราฮัม ซึ่งเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อ
เราเห็นพระพรอันยิ่งใหญ่ที่สาวกแท้แบบอับราฮัมจะได้รับผ่านพลังแห่งความเชื่อ อย่างน้อย 3
ประการ

 

หนึ่ง ได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อ (1-12)


สอง ได้รับมรดกเพราะความเชื่อ (13-17)

 

สาม ได้รับชัยชนะเหนือทุกสถานการณ์ด้วยความเชื่อ (18-22)

 

สรุป เราใช้พลังแห่งความเชื่อเอาชนะอุปสรรคในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร
และมากน้อยแค่ไหน

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church