ลำดับที่ ข้อพระคัมภีร์ วันที่ อ่าน ดาวโหลด
1 1 โครินธ์ บทที่ 9 - 16 11 ธ.ค.17- 7 ม.ค.18
 2 2 โครินธ์ บนที่ 1-13  8 ม.ค. - 4 ก.พ.18   
         
         
         
         
         
         
         

 

© 2017 MBAC MEDIA : Mahapawn Bangkok Alliance Church